InFLAMES-lippulaiva vahvistuu neljällä vierailevalla professorilla

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen InFLAMES-lippulaiva on kutsunut neljä huipputason vierailevaa professoria vahvistamaan hankkeen toimintaa. Turun yliopiston vierailevan professorin arvo ajalle 1.4.2021–31.12.2024 on myönnetty professoreille Mark Ansel, Janne Lehtiö ja Lawrence Steinman sekä johtaja Teng-Leong Chew’lle.

InFLAMES (Innovation Ecosystem Based on the Immune System) -lippulaiva on yksi Suomen kymmenestä Suomen Akatemian rahoittamasta laajasta tutkimuskokonaisuudesta. InFLAMES-lippulaiva tavoitteena on uusien lääkekehityskohteiden tunnistaminen ja lääkekehitys yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa sekä läpimurrot diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla.

Tavoitteeseen pääseminen vaatii vahvaa kansainvälistä verkostoitumista. InFLAMES-lippulaiva haluaa vahvistaa kansainvälistä tunnettavuuttaan huipputason immunologisen tutkimuksen keskuksena ja nousta yhä tärkeämmäksi kumppaniksi kansainvälisille huippututkijoille.

– InFLAMES tarjoaa houkuttelevia lyhytaikaisia vierailevia professuureja immunologisen tutkimuksen ja siihen perustuvan lääkekehityksen huippututkijoille. Vierailevat professorit innostavat uudenlaisiin ajatusmalleihin ja kannustavat tutkijoita uusiin tutkimuksellisiin avauksiin avoimen keskustelun ja ajatusten vaihdon kautta. Vierailevat professorit ovat myös tärkeitä vakiinnuttamaan kansainvälistä verkostoa ja InFLAMESin tunnettuutta. He myös edistävät merkittävästi kansainvälistä yhteistyötä ja molemminpuolista tutkijoiden liikkuvuutta, lippulaivan johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen sanoo.

InFLAMES-lippulaivan vierailevat professorit käyvät Turussa vuosittain erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Heidän keskeisiä tehtäviään ovat myös opiskelijoiden mentorointi ja luennot erityisesti InFLAMES-tohtorilinjalla.

Mark Ansel pyrkii tehostamaan lääkäreiden ja tutkijoiden yhteistyötä

Mark Ansel toimii professorina Kalifornian yliopiston San Franciscon kampuksen  mikrobiologian ja immunologian osastolla. Anselin erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat allergiat ja astma. Anselille mentorointi on hyvin tärkeää, ja hän seuraa aktiivisesti omien tutkijoidensa kehityskaarta ja tukee heitä.

Anselin laboratorio on mukana Kalifornian yliopiston uudessa, kunnianhimoisessa Bakar ImmunoX Initiative -hankkeessa, joka käyttää yhteisöllisyyttä, huipputeknologiaa, infrastruktuuria ja ainutlaatuista tietojen jakamisen mallia tukemaan tutkijoiden ja lääkäreiden yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja immunologian alan kysymyksiin. Hankkeen taustalla on ajatus, että immuunijärjestelmän häiriön tutkiminen yhdessä sairaudessa voisi auttaa oppimaan hoitamaan muita sairauksia.

Anselin vierailevan professuurin alana on mikrobiologia ja immunologia.

– Mark Anselin tietämys huippuluokan immunologian tutkimuksesta on erittäin arvokasta InFLAMES-lippulaivalle. Anselin tavoitteena on toimia yhteisten synergiaetujen ja kumppanuuksien puolestapuhujana perustutkijoiden ja kliinisten tutkijoiden välillä. Tämän yhteistyön kehittäminen on tärkeää myös InFLAMES-lippulaivassa, Turun biotiedekeskuksen johtaja, professori Riitta Lahesmaa korostaa.

Lawrence Steinmanilla on vahva kokemus immunologisten lääkkeiden kehittämisestä

Lawrence Steinman on neurologian, neurotieteiden, lastentautiopin ja genetiikan professori Stanfordin yliopistossa. Hän tutkii muun muassa MS-tautia, ja hän on keskittynyt selvittämään taudin pahenemis- ja paranemisvaiheiden syitä. Steinman on kehittänyt hoitoja sekä MS-tautiin että tyypin 1 diabetekseen.

Steinmanilla on useita patentteja immunologian alalla sekä Huntingtonin taudin, tyypin 1 diabeteksen ja MS:n hoitoihin liittyviä patentteja. Hän on ollut mukana perustamassa alan yrityksiä ja toiminut eri lääkeyritysten hallituksissa.

Steinmanin vierailevan professuurin alana on neuroimmunologia.

– Lawrence Steinmanin kokemus on arvokasta InFLAMES-lippulaivalle, koska hänellä on erittäin syvälle luotaava kokemus immunologiasta ja autoimmuunisairauksista sekä niihin liittyvästä lääkekehityksestä, Lahesmaa kertoo.

Janne Lehtiö valjastaa proteomiikan immunologisen tutkimuksen vahvistamiseksi.

Janne Lehtiö työskentelee professorina Karoliinisen instituutin onkologian ja patologian laitoksella. Lehtiö tekee yhteistyötä useiden lääkeyritysten kanssa.

Hän johtaa 25 tutkijan ryhmää, jonka tavoitteena on kehittää proteomiikkaa uuden molekyylitason tiedon saamiseksi syövästä. Tätä tietoa voidaan käyttää tulevaisuuden immunologisten hoitojen ja syöpähoitojen parantamiseksi ja potilaiden yksilöllisten hoitomuotojen kehittämiseksi. Ryhmän tutkimuskohteena ovat keuhko- ja rintasyöpä sekä lapsuusajan syövät ja leukemia.

Lehtiön vierailevan professuurin alana on lääketieteellinen proteomiikka.

– Janne Lehtiö on yksi Euroopan johtavista massaspektroskopian osaajista sekä kliinisen proteomiikan ja proteogenomiikan huippuasiantuntija. Hänen asiantuntemuksensa edistää ja tehostaa merkittävästi proteomiikkateknologia-alustan kehittämistä InFLAMES-lippulaivan tutkimuksissa, Lahesmaa summaa.

Teng-Leong Chew on linkki ainutlaatuisiin mikroskopiatekniikoihin

Teng-Leong Chew toimii johtajana Advanced Imaging Centerissä (AIC, Howard Hughes Medical Institute, Janelia Research Campus), joka on maailman johtava tutkimusinstituutti mikroskopian alalla. Chew’n johtama AIC on arvostettu, ulkopuolisille tutkijoille avoin tutkimuskeskus, jossa vierailevat tutkimusryhmät voivat käyttää instrumentteja maksutta. Vastaavaa infrastruktuuria ei ole saatavilla missään muualla.

Chew’n vierailevan professuurin alana on kuvantaminen.

– Teng-Leong Chew on asiantuntija ja mentori lippulaivan projekteja lähellä olevan mikroskopian alalla. Monet turkulaiset InFLAMES-tutkijat ovat hyötyneet Janelian tarjoamista tutkimusyhteistyömahdollisuuksista, joten yhteistyölle on jo olemassa perinteitä. Chew onkin erinomainen linkki Turun tutkijoille Janeliaan, taustoittaa Chew’n kanssa pitkään yhteistyötä tehnyt professori Johanna Ivaska.

Kansainvälinen näkyvyys ja yhteistyö ovat InFLAMES-lippulaivassa merkittävässä roolissa myös jatkossa. Tavoitteena on yhteensä noin kymmenen vierailevan professorin arvonimen myöntäminen lippulaivaan kutsutuille professoreille, joiden alat kattavat lippulaivan tutkimusalat laajasti.